Общи условия / право на отказ


vintrica.com е предложение за интернет услуга на barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld (наричан по-нататък Изпълнител). Изпълнителят предоставя своите оферти и услуги на съответния договорен партньор (наричан по-нататък Възложител) изключително на основата на настоящите Общи търговски условия. Различни Общи търговски условия от страна на Възложителя не са валидни. Дори ако Изпълнителят изрично не ги отхвърля, те не се прилагат.

§ 1 Дефиниция на понятията

(1) Агенция „Пътна инфраструктура"
Агенция „Пътна инфраструктура" (АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", Адрес: София, бул."Македония" № 3, П.К. 1606, Bulgaria) е специализирана агенция на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България (Министерство на регионалното развитие и благоустройството на България) и отговаря включително за планирането, поддръжката и управлението на републиканската пътна инфраструктура в България.

(2) Национално тол управление
Националното тол управление е специализиран отдел на Българската агенция „Пътна инфраструктура“, (АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"), отговорно за управлението на електронната система за събиране на пътни такси в България на базата на изминато разстояние от превозни средства с максимална технически допустима обща маса 3,5 тона (тол такса), както и за определен период от време при леки автомобили с максимална технически допустима обща маса до или от 3,5 тона (електронна винетка). Националното тол управление изпълнява няколко функции, по принцип по отношение на експлоатацията и поддръжката на електронната система, както и упражняването на контрол и събирането на тол такси.


§ 2 Предмет на поръчката

На 1. януари 2019 год. в България влезе в сила електронната винетка за платената пътна мрежа. Всички потребители на републиканската пътна мрежа в България са длъжни да закупят електронна винетка (наричана по-нататък е-винетка) преди пътуване. Е-винетката може да бъде закупена чрез различни онлайн и офлайн дистрибуторски канали. Е-винетката не е обвързана с конкретно лице, а с регистрационния номер на МПС. По-точно, регистрационният номер на превозното средство се съхранява в българската електронна система за събиране на тол такси на Националното тол управление. Чрез въвеждането в електронната система за събиране на тол такси, превозното средство със съответния регистрационен номер има право да използва платената републиканска пътна мрежа.
Предмет на поръчката е извършване на регистрацията на регистрационния номер на МПС в българската електронна система за събиране на тол такси на Националното тол управление. По-конкретно, Изпълнителят като независим доставчик на услуга извършва за Възложителя регистрацията на неговия регистрационен номер на МПС през уеб услугата https://web.bgtoll.bg/ (управлявана от Националното тол управление) за е-винетката. Предмет на настоящия договор изрично не са продажбата на тол продукти, особено на е-винетката, или предоставянето на права за ползване на пътищата. В тази връзка Изпълнителят изрично обръща внимание на Възложителя, че самият Изпълнител не продава тол продукти (е-винетка) или права за ползване на пътищата и не се явява партньор-дистрибутор на Националното тол управление, на Агенцията за пътна инфраструктура или други публични органи, а действа само юридически и икономически независимо като доставчик на услуга за регистрация.


§ 3 Сключване на договор, изпълнение

(1) Чрез възлагането на поръчката през интернет страницата на Изпълнителя, Възложителят дава своето предложение за сключване на договор. Само при изпращане на потвърждение за договор по електронната поща, Изпълнителят приема предложението на Възложителя за сключване на договор и договорът се сключва.

(2) От страна на Изпълнителя договорът се счита за изпълнен, веднага след като Изпълнителят е регистрирал посочения от Възложителя в процеса на поръчката регистрационен номер на МПС през уеб услугата на Националното тол управление (https://web.bgtoll.bg/).


§ 4 Задължения на Изпълнителя

Изпълнителят се задължава да извърши договорените с Възложителя услуги с договореното качество и в договорените срокове.


§ 5 Задължения на Възложителя

(1) Възложителят се задължава да съдейства на Изпълнителя за изпълнението на поръчката. По-специално, Възложителят е длъжен да посочи на Изпълнителя точни данни са своята самоличност, както и за превозно средство, което ще се регистрира.

(2) Възложителят гарантира, че неговият регистрационен номер на МПС не е регистриран на територията на Република Австрия. За регистрационни номера, регистрирани в тази страна, не можем да предоставим нашата услуга към настоящия момент.

(3) Възложителят гарантира, че е водач на МПС или притежател на регистрационния талон на МПС, на което ще се регистрира регистрационния номер или че е напълно упълномощен от водача на МПС или притежателя на регистрационния талон за извършване на регистрация на регистрационния номер на МПС.


§ 6 Указания за отказ

(1.) Право на отказ от страна на потребителите: Вие имате право да анулирате този договор в срок от четиринадесет дни, без да посочвате причина. Срокът за отказ е четиринадесет дни от датата на сключване на договора. За да упражните правото си на отказ, следва да ни информирате (barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Mail: service@vintrica.com, тел.: +498232 / 76 899 76 - 30) с еднозначна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или имейл) за Вашето решение да отмените този договор. Можете да използвате приложения формуляр за отказ, който обаче не е задължителен. За да се спази срокът за отказ, е достатъчно да изпратите съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока за отказ.

(2.) Последици от отказа: Ако отмените този договор, ние сме длъжни да Ви върнем обратно всички плащания, които сме получили от Вас, включително таксите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от това, че сте избрали друг вид доставка от предлаганата от нас, най-изгодна стандартна доставка), незабавно и не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който е получено при нас съобщението за Вашия отказ на този договор. За връщането на сумата ние използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако с Вас изрично не е договорено друго; в никакъв случай няма да Ви бъдат начислявани такси за връщането на сумата.

Ако сте поискали изпълнението на услугите да започне по време на периода на отказ, следва да заплатите сума в разумен размер, съответстваща на дела на предоставените от нас услуги към момента, в който ни информирате за упражняването на правото си на отказ по отношение на този договор, в сравнение с общия обем на услугите, предвидени в договора.


(3.) Образец на формуляр за отказ:
(Ако искате да отмените договора моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно.)

До: barely digital GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 8 86836 Klosterlechfeld Mail: service@vintrica.com, тел.: +49 8232 7689976-30

С настоящото аз/ние (*) отменям(е) сключения от мен/нас (*) договор за закупуване на следните

стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)

Поръчано на (*)/Получено на (*)

Име на потребителя(ите)

Адрес на потребителя(ите)

Подпис на потребителя(ите) (само при съобщение върху хартиен носител)

Дата

(*) Задраскайте неприложимото.


Указание при преждевременно прекратяване на правото на отказ:

Правото на отказ се прекратява при договор за предоставяне на услуги и в случаите, когато ние сме предоставили услугата изцяло и сме започнали изпълнението на услугата, след като Вие сте дали изричното си съгласие за това и същевременно сте потвърдили, че сте осведомени за загубата на правото Ви на отказ при цялостно изпълнение на договора от наша страна.


§ Писмена форма

Допълнения и промени в договора между Възложителя и Изпълнителя се извършват в писмена форма. Това се отнася и за настоящото изискване за писмена форма. Устните споразумения са невалидни.


§ 8 Компетентен съд / Приложимо право / Други

(1.) За всички настоящи и бъдещи искове, основаващи се на бизнес взаимоотношенията с пълноправни търговци, включително искове за плащане на менителници и чекове, изключителен компетентен съд е седалището на Изпълнителя. Във всички случаи Изпълнителят може да предяви исковете си и пред съдилищата на обща компетентна съдебна инстанция на Възложителя. Възможна изключителна компетентна съдебна инстанция остава незасегната от това. Място на изпълнение е Клостерлехфелд, Германия.

(2.) Компетентна съдебна инстанция, определена в § 8 точка (1.), се прилага и ако Възложителят няма обща компетентна съдебна инстанция в страната, ако промени местожителството или обичайното си местопребиваване в страната след сключване на договора, или местожителството или обичайното му местопребиваване към момента на подаване на жалбата е неизвестно.

(3.) За договорните отношения на страните по договора се прилага изключително германското право с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки.

(4.) Възложителят има право на обезпечение само поради насрещни искове, произтичащи от този договор. Възложителят може да се компенсира само със законно установени или неоспорими претенции.

(5.) Всички декларации на Изпълнителя могат да се изпращат на Възложителя по електронен път. Това важи и за отчетите в рамките на договорните отношения.

(6.) Ако условие от настоящия договор е изцяло или частично неефективно, това не засяга валидността на останалите условия. Във всички случаи страните са длъжни, на мястото на неефективно или неприложимо условие да се споразумеят за заместваща клауза, която по допустим и приложим начин да запълни празнотата по смисъла на договора.

§ 9 Извънсъдебно уреждане на спорове

Информация за уреждане на потребителски спорове съгласно § 36 от Закона за уреждане на потребителските спорове (VSBG):
Ние не участваме в процеса за уреждане на спорове пред арбитражна комисия. Законът за алтернативното уреждане на потребителски спорове изисква обаче да Ви насочим въпреки това към компетентния за Вас орган за уреждане на потребителски спорове:

Общ арбитражен орган за потребители на Центъра за посредничество при разрешаване на спорове рег. сдружение
Straßburger Str. 8
77694 Kehl
Germany
Интернет: www.verbraucher-schlichter.de

Информация за онлайн уреждане на спорове в съответствие с член 14, т. 1 на Наредбата за ОРС:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн уреждане на спорове (онлайн OS-платформа), достъпна на адрес www.ec.europa.eu/consumers/odr. Нашия имейл адрес ще намерите на страницата ни в импресум. Ние не сме задължени и готови да участваме в процеса за уреждане на спорове.

- Край на Общи търговски условия -